Konstrukcja nadużycia prawa na gruncie
 Konstrukcja nadużycia prawa na gruncie
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback
   8.11.20 01:18
    Muchas gracias. ?Como pu
   11.11.20 15:28
    Muchas gracias. ?Como pu


https://myblog.de/szczegolowegopraw

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Sprzeczość zarzutu przedawnienia z zasadami

Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka, zaskarżając go w całości i zarzucając Sądowi I instancji uniemożliwienie jej przygotowania się do sprawy w sytuacji, gdy powódce wręczono odpowiedź na pozew dopiero na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r., na której nie miała ze sobą żadnych dokumentów, którymi mogłaby odeprzeć zarzuty pozwanego. Ponadto apelująca podnosiła, że nikt nie informował jej o terminie przedawnienia roszczenia o zachowek. Dodatkowo argumentowała, że nie mogła wcześniej wystąpić z roszczeniem, bowiem chorowała i zajmowała się swoim zdrowiem. prawniczy ranking

 

 

 

opinie o łódzkich adwokatach

 

 

Przyjmując, iż sytuacja majątkowa pozwanej nie jest na tyle trudna, aby nie była ona w stanie jednorazowo spełnić zasądzonego świadczenia, Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanej o rozłożenie na raty zasądzonej kwoty. Wskazał, że instytucja rozłożenia świadczenia na raty z art. 320 KPC ma charakter wyjątkowy, a E.K. dysponuje trzema nieruchomościami i powinna co najmniej od chwili złożenia pozwu liczyć się z koniecznością zapłaty zachowku. Dlatego też powinna podjąć odpowiednie przygotowania w tym kierunku, zwłaszcza że nie ma przeszkód, aby sprzedała część majątku i pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyła na zaspokojenie roszczenia powódki.ranking prawników

 

Odnośnie ustalenia przez Sąd, iż prawo powódki nie zasługuje na ochronę w związku z faktem, iż pozwani całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu nabytego z bonifikatą przeznaczyli na zakup i remont innego lokalu mieszkalnego, zarzuciła apelująca, iż fakt ten miałby znaczenie dla oceny skutków rozporządzenia nieruchomością, gdyby wtórna sprzedaż nastąpiła po 22 października 2007 r. Zdaniem powódki, nieuprawnione w okolicznościach badanej sprawy było poddanie ocenie stanu faktycznego mającego miejsce w 2002 r. przepisom obowiązującym dopiero od wejścia w życie noweli z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 12 czerwca 2006 r. oddalił powództwo powodów skierowane przeciwko Skarbowi Państwa o zasądzenie odszkodowania obejmującego wartość dziesięciu lokali mieszkalnych, położonych w W. przy ul. M. 52, oraz utracone korzyści związane z utratą czynszu najmu w okresie od 17 października 1997 r. do 31 marca 2004 r. Oddalając to powództwo, Sąd Okręgowy uwzględnił zarzut przedawnienia podniesiony przez stronę pozwaną. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji powodów powyższy wyrok uchylił w części dotyczącej żądania naprawienia szkody obejmującej wartość lokali i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w W. W jego ocenie podniesienie zarzutu przedawnienia stanowiło nadużycie prawa.

21.4.18 16:13
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung